Dataskyddsbeskrivning GDPR

Information om behandling av personuppgifter.

Bostadsrättsföreningar i Sverige är skyldiga enligt Bostadsrättslagen 9 kap 8-11 §§ att upprätthålla register över aktuella medlemmar och förutom personuppgifter, namn, personnummer adress och kontaktuppgifter är föreningen även skyldig att upprätthålla register över pantsättning av lägenheter i föreningens bestånd. Brf Skidstaven 1 har avtal med Grant Thornton i Umeå att upprätthålla den lagstadgade plikt som föreningen har att upprätthålla och uppdatera dessa register. Grant Thornton fungerar som föreningens ekonomiska förvaltare. Grant Thornton å sin sida använder sig av programföretaget Reals produkt för att där registrera och spara personuppgifter och uppdatera dessa löpande. Medlemmarnas personuppgifter hanteras och skyddas enligt nedan beskrivna modell presenterad av Real. Ytterligare information angående personuppgifternas hantering besvaras av föreningens kontaktperson på Grant Thornton, Lena Johansson-Boström, mail lena.johansson-bostrom@se.gt.com alternativt telefon 090 172474.

Medlemmars uppgifter lämnas aldrig över till tredje part av Brf Skidstaven 1 såvida inte lagen så kräver. Medlemmar inom styrelsen har tystnadsplikt som behandlar enskilda medlemmars personliga uppgifter. Registrering och åtkomst av kontaktuppgifter till medlemmar med speciella funktioner inom föreningen och deras kontaktuppgifter tillhandahålls och distribueras till övriga medlemmar inom föreningen . De medlemmar som har en speciell funktion inom föreningen har i varje enskilt fall givit sitt godkännande till att deras kontaktuppgifter finns tillgängliga, dels i allmänna utrymmen inom föreningen och dels på föreningens hemsida. www.skidstaven.ac.se

För att hantera tilldelning av parkeringsplatser inom föreningen upprätthåller ordföranden i föreningen, som har som sin uppgift att hantera den här typen av kö, en lista med medlemmarnas kontaktuppgifter. För detta specifika ändamål har de medlemmar som önskar stå i kö har också gett sitt godkännande till att registreras i denna hantering endera via mail eller via telefonkontakt med ordförande.

Reals behandling av personuppgifter.

En personuppgift är en uppgift som på olika sätt – direkt eller indirekt – kan identifiera en viss fysisk levande person. Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Den som den personuppgiftsansvarige anlitar för att behandla personuppgifterna är personuppgiftsbiträde.

För avtalet mellan oss och våra kunder jämte tillhandahållandet och administration av de olika tjänsterna är det nödvändigt för oss att behandla vissa slags personuppgifter. Då är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen av dessa personuppgifter,

  1. Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter Real anno 1991 AB (556274-7997), Gärdesvägen 10, 693 32 Degerfors

Tel.: 010-602 32 00, e-post: info@real.se, hemsida: www.real.se

  1. Behandlade personuppgifter, ändamål och rättslig grund.

Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner eller användare av våra tjänster hos våra kunder. Dessa uppgifter består av namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersonerna eller användarna.

Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna kommunicera med kontaktpersonerna och användarna i samband med uppfyllandet av avtalen med kunderna, tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av avtalen och vår administration av avtalen och tjänsterna, samt för utväxling av information mellan oss och kunderna. Ett annat ändamål är att vi ska kunna uppfylla vår skyldighet enligt lag eller annan författning att lämna information och upplysningar till berörda myndigheter eller andra organisationer samt att inge handlingar till sådana myndigheter eller andra. Som exempel på sådan skyldighet kan nämnas bokförings- och redovisningsskyldigheten enligt bokföringslagen och deklarationsskyldigheten enligt skattelagstiftningen.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss och våra kunder som kontaktpersonerna representerar och med de användare som enligt avtalet ska kunna nyttja våra produkter och tjänster (de registrerade).

Laglig grund är därtill att vi måste uppfylla ovan angivna rättsliga skyldigheter och att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna göra detta.

Laglig grund är även att behandlingen är nödvändig för de ovan angivna ändamålen och de personuppgifter som behandlas är av mindre känslig natur, inte ska förekomma i någon större omfattning eller inte ska förekomma i några sådana sammanhang där någon risk för skada föreligger, varför vårt intresse att kunna behandla uppgifterna får anses väga tyngre än den registrerades motsatta intresse i att uppgifterna inte behandlas.

  1. Tid under vilken personuppgifterna behandlas

Personuppgifterna behandlas under den tid som avtalet gäller mellan oss och kunden. Behandlingen kommer även att pågå under en viss tid därefter för att vi ska kunna hantera olika frågeställningar som kan uppkomma även efter det att avtalet med kunden upphört att gälla och där behandlingen är nödvändig för detta. Denna tid kommer dock inte att överstiga ett år efter avtalets upphörande. Om vi i våra avtal har iklätt oss ett garantiåtagande kommer behandlingen av berörda personuppgifter att upphöra på motsvarande sätt efter det att garantitiden löpt ut.

Om den som personuppgifterna angår upphör att vara kontaktperson eller användare hos kunden kommer behandlingen av dennes personuppgifter att upphöra snarast efter det att vi fått kännedom om detta.

Till följd av lag eller annan författning kan vi vara tvungna att behandla personuppgifterna under ytterligare tid. Personuppgifter som ingår i och utgör räkenskapsmaterial måste enligt lag sparas i sju år.

  1. Rättigheter för den registrerade

Den registrerade, d.v.s. kontaktpersonen, användaren eller annan person som uppgifterna angår, har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om denne, men även att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Därtill kan den registrerade invända mot att dennes personuppgifter behandlas och kan även kräva att vi raderar eller begränsar uppgifterna. Dessutom kan den registrerade kräva dataportabilitet, d.v.s. att dennes personuppgifter ska kunna överföras till annan i ett allmänt använt och kompatibelt format.

  1. Rätt till information

Den registrerade, d.v.s. kontaktpersonen, användaren eller annan person som uppgifterna angår, har rätt att få information om vår behandling av dennes personuppgifter. Därtill har den registrerade rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år innehållande dennes personuppgifter som vi behandlar. Om den registrerade vill ha ytterligare registerutdrag kan vi komma att ta ut ersättning enligt lag för detta.

  1. Klagomål

Om den registrerade vill klaga på vår behandling av hans eller hennes personuppgifter, kan detta ske direkt till oss enligt vår kontaktinformation ovan.

Klagomål kan även inges till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen.

*Personuppgifter är ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” Personuppgiftslag (1998:204)