Regler för boende

Allmänna ordningsregler

Att bo i flerfamiljshus ställer högre krav på hänsyn, samtidigt som man också får tolerera vissa störningar. För att undvika onödig irritation finns det några allmänna regler som är lätta att följa.

Alla betalar. Alla boende i föreningen betalar gemensamt för allting. Om du råkat spilla eller skräpa ner i entrén eller i något annat gemensamt utrymme, är det bra om du själv åtgärdar detta. Då slipper vi att betala för extra städning. Lika självklart är det att inte ta med sig inventarier avsedda för våra gemensamma utrymmen. Samma gäller även vår utemiljö.

Andrahandsuthyrning får ske under en begränsad tid om bostadsrättshavaren har goda skäl. Ansökan görs i förväg hos styrelsen (se stadgarna). Blankett för ansökan finns att hämta här.

Avlopp. Stopp i avloppet kan orsaka stora problem och kostnader. Följande får INTE spolas ner i toaletten: topz, bindor, tamponger, kondomer, tvättlappar, hushållspapper, disktrasor, kattsand eller annat som kan orsaka stopp. Om du spolar ner dessa, blir du ersättningsskyldig. Kostnaden kan bli cirka 3000 kronor och vid helgerna tillkommer en extra avgift.

Balkong. Våra balkonger är inglasade och upplevs av många som ett extra rum i lägenheten. Det är dock viktigt att veta att det är ett uterum och vid exempelvis snöstorm kommer det in en del snö. Uppsättning av markis, parabol eller liknande utanför inglasningen är inte tillåtet.

Besiktning. En besiktning av alla lägenheter genomförs vart tredje år för att få en uppfattning om standarden i föreningen.

Brandskydd. Varje lägenhet är en egen brandcell, varför risken att en brand ska sprida sig inte är stor. En eller flera brandvarnare måste finnas i lägenheten. Det är inte tillåtet att förvara lättantändliga saker i förråd, garage eller andra gemensamma utrymmen. Se separat information längst bak i mappen. I tvättstugorna finns brandsläckare och på varje våningsplan finns installerat brandvarnare. Gästrummet är utrustat med både brandsläckare och släckningsfilt. Om man märker att skyddsutrustningen är defekt eller saknas kontakta genast fastighetsskötaren för åtgärd. Utrymningsvägar är märkta med skyltar, lär dig hur du snabbast tar dig ut från olika utrymmen och följ utrymningsskyltarna som är självlysande vid eventuell brand. Använd aldrig hissen vid brand utan ta trapporna. Tänk på att åverkan på skyddsutrustningen kan orsaka dödsfall vid brand.

Styrelsen arbetar med SBA Systematiskt Brandsyddsarbete och har tagit fram en Brandskyddspolicy. Som en del av denna policy är den medlemspärm du nu håller i din hand. Längst bak finns viktig information. Ta dig tid och läs igenom materialet, det kan betyda skillnad på liv och död vid en eventuell brand.

Cykelparkering. Cyklarna förvaras i källaren eller cykelbodarna. För vinterförvaring finns utrymmen i källaren. Vid parkering av cykeln använd cykelställen.

Energibesiktning. Fastigheterna är energibesiktigade och godkända under 2008. Besiktningen syftar till att vara ett underlag för kartläggning av fastighetens energistatus. Den omfattar byggnadens klimatskal, ventilation, värme och fastighetsel.
Resultatet blev:
Byggnadens energiprestanda har beräknats till 150kWh/m2 och år.
I energiprestandan inkluderas energi för uppvärmning, beredning av varmvatten, kylning via fjärrkyla, fastighetsel samt el för komfortkylmaskiner. Av byggnadens energiprestanda utgör el 25 kWh/m2 och år. Andel el i energiprestandan inkluderar elenergi för uppvärmning, beredning av varmvatten, fastighetsel samt el för komfortkylmaskiner. En fullständig dokumentation finns hos styrelsen och en sammanfattande bild finns med i denna pärm.

Elförbrukning. Varje månad betalar de boende en preliminärt uppskattad avgift för den el som förbrukas i lägenheten. En gång per år (30 december) läses varje elmätare av och på avin för februari regleras den verkliga elförbrukningen mot det preliminärt debiterade. Det innebär att det lönar sig att vara energismart och tänka på att dra ner på elförbrukningen.

Fasaden. Det är förbjudet att göra något som påverkar husens utseende.

Förråd. Till varje lägenhet hör ett förråd på vinden eller i källaren. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga saker där. Se även under skyddsrum.

Försäkring. Medlemmarna bör teckna egen hemförsäkring för sin lägenhet. Det finns en speciell tilläggsförsäkring som föreningen tecknat gemensamt för alla medlemmar.

Försäljning av lägenheten. Styrelsen skall alltid informeras vid ägarbytet.

Garage. Garaget är enbart avsett för parkering av fordon. Ur brandhänsyn är det inte tillåtet att förvara möbler, brandfarligt material eller liknande i garaget.

Grillning sker på grillplatsen på gården, INTE på balkongerna. Var och en som använder grillplatsen skall städa efter sig, tömma askan i därtill avsedd behållare samt plocka bort fimpar, tomglas och tomburkar.

Husdjur får du ha, men dessa skall ej lämnas utan uppsikt på gården. Tänk på att om du lämnar djur ensamma i lägenheten får de inte störa dina grannar.

Hänsyn. Vanligt hänsynstagande innebär att man t ex inte dammar mattor från balkongen, inte matar fåglar, inte ställer soppåsar i trapphuset och inte röker i gemensamma utrymmen. Hit hör även på dagtid ljud- och bullernivå som omgivningen uppfattar som störande.

Källsortering. I föreningens två källsorteringsrum använder vi oss av Ragn-Sells källsorteringslösning ReturMera. Det innebär att medlemmarna kan sortera följande: papper/tidningar, wellpapp/kartong, hårdplast, färgat glas, ofärgat glas, förpackningar av metall, hushållsbatterier, lysrör/glödlampor/lågenergilampor, restavfall (övrigt brännbart) samt elektriska apparater av mindre format. Matavfallet tas omhand av Umeva, se nedan under ”matavfallet”.

Elektriska apparater av mindre format kan läggas i därtill avsett kärl. Mer information om Ragn-Sells finns på www.ragnsells.se

Observera att grovsopor (t ex sängar, möbler, lampor, datorer och mikron, större elapparater) och övrigt avfall (t ex miljöfarliga lösningsmedel) skall lämnas till återvinningscentralen. Information finns på www.umeva.se.

Köksfläktar. Har ni planer på att renovera köket eller sätta in/byta köksfläkt?
Då gäller följande:

 • De gamla ventilationsfläktarna på vinden i varje hus har under 2001 bytts ut mot nya tryckstyrda fläktar. Med dem regleras frånluftsflödet automatiskt beroende av ventilationskravet från lägenheterna.
 • Det nya systemet medger en anslutning av köksfläkt till frånluftskanalerna. Det förutsätter dock att ENDAST en fläkt av typen Alliance (Alliance F 240-10 alt. F440-10) installeras. Övriga typer av fläktar FÅR EJ anslutas eftersom dessa orsakar obalans i ventilationssystemet, t ex spridning av matos.

Har du frågor, kontakta fastighetsskötaren.

 

Matavfallet. Återvinning av matavfallet har införts i stora delar av Umeå. För att verka för bättre miljö samt minska kostnader för sophanteringen (för det osorterade avfallet betalar vi per kilo, för det sorterade betalar vi en fast summa) så har även vår förening infört detta system. Varje hushåll har fått påshållaren samt papperspåsar som används för att sortera matavfallet som sedan läggs i det bruna kärlet inne i soprummet där även flera påsar kommer att finnas.

Matkällare. Varje lägenhet har ett kylutrymme i källaren för förvaring av matvaror.

Motioner till föreningsstämman. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen men styrelsen sköter om det löpande arbetet mellan stämmorna. Motionerna kan lämnas endast till ordinarie stämma. Styrelsen behandlar motionerna och lämnar sitt svar, bifaller, avslår eller anser motionen besvarad.
En motion är ett förslag på något som en medlem vill. Frågor som man kan motionera om är stadgeändringar, ekonomifrågor, arvoden, information, demokratifrågor, insynsfrågor, förtroendevaldas uppgifter och redovisning av dessa, uppdrag till styrelsen eller vilka frågor styrelsen ska driva.

Nycklar. Till varje lägenhet finns tre nycklar som är numrerade och spärrade. För att tillverka fler nycklar kontakta Norrskydd, Spårvägen 6, Umeå, telefon 0770-221010, ta med kontrakt/hyresavi för att få ut nycklarna. Lägenhetsinnehavaren står för kostnaden av nya nycklar, 500kr/nyckel (2021-11-11).

Tvättstugan bokas med bokningslåset. Har du förlorat nyckeln, får du en ny mot en avgift på 300 kronor. Nyinflyttade som saknar bokningslås får det av fastighetsskötaren.

Förlust av nyckel till garage, motorvärmarplats och andra hyrda utrymmen skall genast anmälas till fastighetsskötaren. Kostnaden för ytterligare nycklar står bostadsrättshavaren för.

Har du tappat bort din lägenhetsnyckel, kontakta fastighetsskötaren på arbetstid. Om du låst dig ute under icke-arbetstid kontakta Securitas. Avgift (för närvarande ca 1 100,-) som tas för uttryckningen betalas av dig.

Parkering. Föreningen har korttidsparkering för besökare och boende i föreningen under en kortare tid. Har du behov av en långtidsparkering kontakta ordförande.

Portlåset. Dörrkoden och porttelefonen kan användas dygnet runt. Automatiska dörröppnaren är igång dygnet runt. Dörren får inte ställas upp. Nyinflyttade ska lämna sitt telefonnummer till fastighetsskötaren för att portkoden skall fungera. För att öppna ytterdörren, tryck siffran 5 på din telefon intryckt ett litet tag. 
OBS! Lämna inte ut koden till utomstående
.

Renovering i lägenheterna. Om du renoverar i lägenheten tänk på att inte borra eller hamra under tiden 20.00 – 08.00. Under lördag, söndag och helgdag kan du utföra arbetet på dagtid kl. 11.00 – 16.00. Bilning och större borrningsarbete får ske endast dagtid på vardagar kl. 08.00 – 16.00. Förvarna gärna dina grannar om arbetet. Tyvärr är det lyhört i våra hus, därför måste vi alla hjälpas åt för den allmänna trivseln..

Skyddsrum. I varje hus i föreningen finns skyddsrum i källaren för boende vid ev. krissituation. Lokalen används som förråd och skall vid behov utrymmas till skyddsrum.

Tvättstugan. Var och en städar tvättstugan efter användning. De speciella regler som gäller bokning etc se nedan.

 1. Tvättiden markeras med hjälp av tvättcylindern som varje medlem har fått. Kom ihåg att flytta cylindern efter tvättpasset.
 2. Det finns fyra tvättpass att välja på: 07.00-11.00, 11.00-14.00, 14.00-18.00 och 18.00-22.00
 3. Tvättpasset inkluderar tiden för tvättning, torkning, mangling och städning. Om du bokat tiden 07.00-11.00, skall du klockan 11.00 lämna nyckeln till nästa person och lokalerna skall då vara städade.
 4. Elströmmen i tvättstugan och torkrummet är påslagen klockan 07.00-22.00.
 5. Tiderna skall respekteras. ”Lån” av annan persons tvättid får endast ske efter tillåtelse från personen i fråga.
 6. Tvättstugan skall rengöras efter varje tvättpass. Detta innebär torkning av maskiner och bord samt borttagande av damm från torktumlaren. Golven skall sopas och torkas vid behov.
 7. Kolla att du inte glömt kvar kläder i tvättutrymmena.
 8. Lämna på strömmen till maskinerna.
 9. Om inte reglerna ovan följs måste en städfirma anlitas och det påverkar alla i form av höjd månadsavgift.

 

Tysta nätter. Mellan kl. 22.00 och 07.00 får man inte använda tvättstugan, spela högt eller föra högljudda samtal i trapphuset. Ska du ha fest och vet att det blir högljutt, förvarna dina grannar. Till ett billigt pris kan du hyra Höjdpunkten för större fester. Du som är medlem i föreningen har även ansvar att informera föreningens regler för dina gäster. Vid större eller ofta förekommande störningar kontaktas Securitas, tel.090-77 69 50.

Utemiljön. Styrelsen ansvarar inte bara för våra hus utan även för utformningen av vår utemiljö. Till sin hjälp har styrelsen vår tekniska förvaltare som ansvarar för det praktiska arbetet och genomförandet. I samarbete med styrelsen tas förslag till utformning fram som sedan godkänns eller omformas av styrelsen.

Vattenskada. Vid uppkommen vattenskada eller läckage skall styrelsen alltid kontaktas.