Stadgar

För bostadsrättsföreningen Skidstaven 1
i Umeå

Dessa stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma i
Umeå den 28 mars 2007 samt
extra föreningsstämma
den 3 maj 2007.

Innehållsförteckning

§ 1 Firma, ändamål och sätesort
§ 2-3 Medlemskap
§ 4 Insats och avgifter
§ 5-6 Överlåtelse av bostadsrätt
§ 7-8 Rätt till medlemskap vid överlåtelse av bostadsrätt
§ 9-12 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§ 13-15 Överlåtelse av lägenhet i andra hand
§ 16 Medlems- och lägenhetsförteckning
§ 17 Hävning av Överlåtelseavtal
§ 18-22 Förverkande, Uppsägning
§ 23 Skadestånd
§ 24-25 Tvångsförsäljning
§ 26 Styrelsen
§ 27 Protkoll
§ 28 Beslutsförhet
§ 29-30 Konstituering, firmateckning
§ 31 Räkenskapsår
§ 32-33 Revisorer
§ 34-35 Föreningsstämma
§ 36 Motionsrätt
§ 37 Extra föreningsstämma
§ 38 Dagordning vid föreningsstämma
§ 39 Kallelse till föreningsstämma
§ 40 Rösträtt
§ 41 Ombud, fullmakt
§ 42 Biträde
§ 43 Beslut vid stämma
§ 44 Valberedning
§ 45 Protokoll
§ 46 Meddelanden till medlemmarna
§ 47 Fonder
§ 48 Upplösning, likvidation m.m.
§ 49 Ändring av stadgar
§ 50 Särskilda bestämmelser
§ 51 Övrigt

STADGAR

FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN

SKIDSTAVEN 1

 

§ 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skidstaven 1.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, Nydalavägen 14 och 16, samt Skidspåret 15 och 17, i Umeå, upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Umeå.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.

§ 3

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

 

§ 4 INSATS OCH AVGIFTER M.M.

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar månadsavgift till föreningen. Månadsavgifterna fördelas i förhållande till lägenheternas insatser. I månadsavgiften ingående kostnader för värme och varmvatten, el, renhållning eller konsumtionsavgifter kan i fråga om lokal beräknas efter förbrukning eller ytenhet.

Månadsavgiften skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat.

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av garage, parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl. utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar för att överlåtelseavgiften betalas.

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt som styrelsen bestämmer. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker, samt påminnelseavgift enligt förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m m.

 

§ 5 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och hittillsvarande adress. Överlåtaren skall till styrelsen anmäla sin nya adress.

Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelsen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.

Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid bifogas anmälan/ansökan.

§ 6

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han/hon har antagits till medlem i föreningen. En överlåtelse är ogiltig om förvärvare av en bostadsrätt inte antas till medlem i föreningen.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrätts- havarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.

 

§ 7 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

Förvärvaren av en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen utan godtagbara skäl. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

Om förvärvaren i strid med § 7 1 st utövar bostadsrätten och flyttar in i lägenheten innan han/hon antagits till medlem har föreningen rätt att vägra medlemskap.

En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får inte utan styrelsens samtycke genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till bostadslägenhet.

Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilken lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

§ 8

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana förvärvaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte den tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning.

 

§ 9 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar

– ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak

– inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten

– glas i fönster och dörrar

– lägenhetens ytter- och innerdörrar

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karm, men inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar för målning av radiatorer och vattenarmaturer och av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparation av de ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och elektricitet som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde ha iakttagit.

Fjärde stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenhet.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall ansvara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och bör endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning på tillhörande balkong eller terrass.

Bostadsrättshavaren ansvarar för åtgärder som vidtagits i lägenheten av tidigare bostadsrättshavare, såsom reparationer, underhåll, installationer mm.

Ersättning för inträffad skada

Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavaren för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättning beräknas med hänsyn till den skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.

§ 10

Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter ansökan hos styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem.

Som väsentlig förändring räknas bl a alltid förändring som kräver bygglov eller medför ändring av ledningar för värme, vatten, avlopp eller el.

§ 11

Bostadsrättshavaren är skyldig att, när han/hon använder lägenheten och andra delar av fastigheten, iaktta allt som fordras för att bevara ordning och skick inom fastigheten. Han/hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans/hennes hushåll eller av någon annan tillfällig gäst som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet eller med skäl borde misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

§ 12

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt till tillträde i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall säljas på offentlig auktion, är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten vid lämplig tid.

Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om hans/hennes lägenhet inte besvärats.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och därtill så kallad tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

 

§ 13 UPPLÅTELSE AV LÄGENHET I ANDRA HAND

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrätthavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om han under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten och hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan av styrelsen begränsas till en viss tid och förenas med villkor.

Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medgivande till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt namnge den person till vilken lägenheten skall upplåtas i andra hand.

§ 14

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§ 15

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

 

§ 16 MEDLEMS- OCH LÄGENHETSFÖRTECKNING

Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning).

Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen i fråga om den lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall ange

  1. Dagen för utfärdandet
  2. Lägenhetens beteckning
  3. Dagen för Patent- och registreringsverkets registrering av den ekonomiska planen som ligger till grund för upplåtelsen.
  4. Bostadsrättshavarens namn
  5. Insatsen för bostadsrätten
  6. Vad som finns antecknat i fråga om pantsättning av bostadsrätten
§ 17 HÄVNING AV UPPLÅTELSEAVTAL

Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall erläggas innan lägenheten får tillträdas och inte heller rättelse sker inom en månad från anmaningen, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. Om avtalet hävs har föreningen rätt till skadestånd.

 

§ 18 FÖRVERKANDE, UPPSÄGNING

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

1) om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet, eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala sin årsavgift eller räntekostnader, där föreningen står som borgensman eller kreditgivare gentemot bostadsrättshavaren utöver en vecka från förfallodagen,

2) om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3) om lägenheten används i strid med 14 § eller 15 §,

4) om bostadsrättshavaren, eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdlöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten som bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. Detsamma gäller om bostadsrättshavaren, eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättat styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten som bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 11 § vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,

6) om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 12 § och han inte kan visa giltig ursäkt för detta,

7) om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt

8) om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en väsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

§ 19

Uppsägning som avses i 18 § första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. I fråga om en bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållanden som avses i 18 § första stycket 2, inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

§ 20

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 18 § första stycket 1-3 eller 5-7 men rättelse sker innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 § första stycket 4 eller 7 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 § första stycket 2, sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

§ 21

Är nyttjanderätten enligt 18 § första stycket 1, förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalats senast tolfte vardagen från uppsägningen.

I väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att få tillbaka nyttjanderätten, får beslut om avhysning inte meddelas förrän fjorton vardagar från den dag då bostadsrättshavaren sades upp.

§ 22

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 18 § första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av 21 §. Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i 18 § första stycket angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.

 

§ 23 SKADESTÅND

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till skadestånd.

 

§ 24 TVÅNGSFÖRSÄLJNING

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 18 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas så snart det kan ske, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess att bristerna som bostadsrättshavaren svarat för blivit åtgärdade.

 

§ 25

Tvångsförsäljning genomförs av kronofogdemyndigheten efter ansökan av bostadsrättsföreningen. I fråga om förfarandet finns bestämmelser i 8 kap bostadsrättslagen.

 

§ 26 STYRELSEN

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make/maka till medlem och sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens fastighet. Den som är underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte väljas till styrelseledamot. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

Styrelsen kan utse särskild arbetsgrupp att inom fastställda ramar handlägga löpande eller tillfälliga arbetsuppgifter.

 

§ 27 PROTOKOLL

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och skall föras i nummerföljd.

 

§ 28 BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Dock fordras för giltigt beslut enhällighet, när det för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

 

§ 29 KONSTITUERING, FIRMATECKNING

Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 30

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa mer omfattande till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

 

§ 31 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

§ 32 REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens bokföring skall, vid ordinarie föreningsstämma årligen utses två revisorer och två suppleanter, varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande. Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag.

§ 33

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast två veckor innan den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring till av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.

 

§ 34 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma.

 

§ 35

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 36 MOTIONSRÄTT

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast 27 dagar före stämman eller den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 37 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas bli behandlat på stämman.

 

§ 38 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordningen

3) Val av stämmoordförande

4) Val av protokollförare

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7) Fastställande av röstlängd

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

9) Föredragning av revisorns berättelse

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11) Beslut om resultatdisposition

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14) Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter

16) Val av ordförande

17) Val av revisorer och revisorssuppleant

18) Val av valberedning

19) Val av andra funktionärer än styrelseledamöter, revisorer och valberedning

20) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36 §

21) Stämmans avslutande

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

 

§ 39 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 36 § skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Om det krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

 

§ 40 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. OMBUD, FULLMAKT

§ 41

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, maka, sambo eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

 

§ 42 BITRÄDE

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, maka, sambo eller annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

 

§ 43 BESLUT VID STÄMMA

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Första stycket gäller inte beslut för vilka erfordras kvalificerad majoritet enligt bostadsrättslagen.

 

§ 44 VALBEREDNING

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

 

§ 45 PROTOKOLL

Ordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller
1. att röstlängd, om sådan upprättats, skall framgå av eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet.
3. att resultatet skall anges, om omröstning ägt rum

Det justerade protokollet från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

 

§ 46 MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

Meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev.

 

§ 47 FONDER

Inom föreningen skall finnas följande fonder:

  • Fond för yttre underhåll
  • Dispositionsfond

Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp baserade på beräknade kostnader enligt långsiktig underhållsplanering. Hänsyn tas därvid till den genomsnittliga kostnadsnivån för underhåll och till nödvändig värdesäkring av fonderade medel.

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfond eller disponeras på annat sätt i enlighet med föreningsstämmans beslut.

 

§ 48 UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal.

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal.

 

§ 49 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar gäller utöver vad som anges i st 2-4 nedan även det som stipuleras i 51 §.

Ett beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslut är även giltigt, om det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman varit ense om beslutet.

Om beslut avser ändring av de grunder på vilka månadsavgiften skall beräknas, fordras dock minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

§ 50 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

För giltighet av följande beslut fordras godkännande genom beslut som godkänts av minst 2/3 av Föreningsstämman för Brf Skidstaven 1;

– Beslut att avhända föreningen dess fasta egendom, hus eller tomträtt

– Beslut att inköpa eller uppföra fastighet eller förvärva tomträtt

– Beslut om ändring av ekonomisk plan

– Beslut om ändring av stadgar

– Beslut om att föreningen skall träda i likvidation eller sammanläggas med annan förening

 

§ 51 ÖVRIGT

I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar samt annan lagstiftning som berör föreningens verksamhet. Om tvingande bestämmelser i lag som ingår i dessa stadgar ändras eller tillkommer, skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses gälla.

 

 

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 28/3 2007 och extra föreningsstämma den 3/5 2007.

 

…………………………………………..                 ………………………………………..

Sven Åström, ordförande                         Fredrik Moliis, vice ordförande