Stadgar

För bostadsrättsföreningen Skidstaven 1
Org.nr 794000-1873

Dessa stadgar antogs vid ordinarie föreningsstämma i
Umeå den 18 april 2018 samt
extra föreningsstämma
den 29 maj 2018.

Innehållsförteckning

§ 1 Föreningens namn
§ 2 Ändamål och verksamhet
§ 3 Föreningens säte
§ 4 Medlemskap
§ 5 Insats och årsavgift
§ 6 Andra avgifter
§ 7 Övriga hyror
§ 8 Styrelse
§ 9 Revisorer
§ 10 Räkenskapsår
§ 11 Årsredovisning
§ 12 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
§ 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
§ 14 Extra föreningsstämma
§ 15 Motionsrätt
§ 16 Medlems röst
§ 17 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§ 18 Förändring i lägenhet
§ 19 Underhåll
§ 20 Fonder
§ 21 Upplösning av föreningen
§ 22 Särskilda bestämmelser
Övrigt

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Skidstaven 1.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning.
Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska
användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som
innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som erhåller bostadsrätt
genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Annan juridisk
person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras
medlemskap.

§ 5 Insats och årsavgift

Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste alltid
beslut fattas av en föreningsstämma. Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i
förhållande till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt
amorteringar och avsättning till fonder.

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads
början, om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen kan även besluta att i årsavgiften ingående ersättning för individuell mätning av
driftskostnader enligt stycket ovan och administrativa kostnader i samband därmed, samt
ersättning för bredband, kabel-tv, telefoni och fastighetsavgift, skall det erläggas med lika
belopp per lägenhet. Vad gäller bredband och kabel-tv kan styrelsen från tid till annan besluta
om utbudet.

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den
obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.
Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom
plusgiro eller bankgiro.

§ 6 Andra avgifter

Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för
andrahandsupplåtelse.

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när
bostadsrätten upplåts första gången. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.

För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en
överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en
pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken (2010:110)

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av prisbas-
beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts
under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten
är uthyrd.

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av lag eller annan författning.

§ 7 Övriga hyror

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av
garage, parkeringsplats, extraförrådsutrymme och dyligt utgår särskild ersättning som bestäms
av styrelsen.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma. Ledamöter och suppleanter kan väljas för två perioder. Ledamöter
och suppleanter kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem även
väljas make/maka till medlem och sambo till medlem samt närstående som varaktigt
sammanbor med medlemmen. Valbar är endast myndig person som är bosatt i föreningens
fastighet.

§ 9 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning
utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för
tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie förenings-
stämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 12 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. val av styrelseordförande
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om
ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar.
 

§ 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om
de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två
veckor före föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar
genom utdelning, brev med posten eller via e-post.

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet,
skickas ut som brev eller via e-post.

§ 14 Extra föreningsstämma

Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie
föreningsstämma, ska den kalla till extra föreningsstämma.

Styrelsen ska även kalla till extra föreningsstämma om en revisor i föreningen eller minst en
tiondel av samtliga röstberättigade, skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för att
behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan
begäran kom in till föreningen

§ 15 Motionsrätt

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman skall kunna anges i
kallelsen skall ärenden skriftligen anmälas till styerlsen senast åtta veckor före stämman eller
den tid som styrelsen bestämmer.

§ 16 Medlems röst

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en
skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud
får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman.
För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo,
föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

§ 17 Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande
övriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet.
Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också
skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i
övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:
• rummens väggar, golv och tak
• inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
• glas i fönster och dörrar
• lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte
för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte
heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar
för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten
med. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme,
elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer
än en lägenhet.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren
endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse
av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om
det förekommer ohyra i lägenheten. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte
vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn
som han borde iakttagit.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som
bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får
endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av
föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§ 18 Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan
väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är
till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

§ 19 Underhåll

Föreningen ska upprätta en underhållsplan. Till fond för yttre underhåll ska årligen avsättas ett
belopp enligt den av föreningen upprättade underhållsplanen. Intill dess att underhållsplan
föreligger ska avsättning ske I enlighet med den ekonomiska planen.

Den vinst som kan uppstå på föreningen verksamhet skall balanseras i ny räkning.

§ 20 Fonder

Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till
fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 19. De
överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.

§ 22 Särskilda bestämmelser

För giltighet av följande beslut fordras godkännande genom beslut som godkänts av minst 2/3
av Föreningsstämman för Brf Skidstaven 1;

– Beslut att avhända föreningen dess fasta egendom, hus eller tomträtt
– Beslut att inköpa eller uppföra fastighet eller förvärva tomträtt
– Beslut om ändring av ekonomisk plan
– Beslut om att föreningen skall träda i likvidation eller sammanläggas med annan
förening

Ett beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är
ense om det. Beslut är även giltigt, om det fattas på två efter varandra följande
föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman varit ense om
beslutet.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt övriga tillämpliga författningar.