Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du medlem och delägare i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. BRF Skidstaven 1 har 141 delägare fördelade på fyra hus med tillhörande mark. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen bestämmer gemensamt vad föreningens pengar skall användas till. Till skillnad från hyresrätten är pengarna, som tas in via månadsavgifterna, alla medlemmarnas gemensamma pengar och skall räcka till driften av fastigheterna. För att kunna hålla så låg boendekostnad som möjligt bör alla medlemmar tänka på att alla har ett gemensamt ansvar även för föreningens egendom och skötseln av den.

I alla föreningar finns stadgar som reglerar vad man får och inte får göra. När man ansöker om medlemskap i föreningen och köper en bostadsrätt, accepterar man också att följa stadgarna. Den som inte följer stadgarna kan bli utesluten ur föreningen. I stadgarna anges även formerna för beslutanderätt och medinflytande. För det löpande arbetet finns en av medlemmarna vald styrelse, vars ledamöter väljs på två år. På en ordinarie föreningsstämma, årsstämman, som hålls på vårvintern, presenteras och godkänns årsredovisningen för det avslutade verksamhetsåret. Då väljs även en styrelse samt övriga funktionärer inom föreningen.

Vid behov kan styrelsen kalla till en extrastämma. Extrastämma kan även tillkallas om minst tio procent av medlemmarna begär det.

Försäljning av bostadsrätten
Styrelsen skall alltid informeras vid ägarbytet, se stadgarna § 5 och § 6.

Det egna ansvaret 
Kännetecknande för att bo i bostadsrätt är det gemensamma ansvaret för lokaler tillhörande föreningen samt det individuella ansvaret för den egna lägenheten. Varje medlem måste själv se till att lägenheten hålls i bra skick och när t ex vitvaror måste bytas, står innehavaren själv för den kostnaden.

Försäkringsbolagen ställer även högre krav på bostadsrättshavare än på hyresgäster. Om innehavaren är försumlig så att t ex vattenskada uppstår, får innehavaren själv betala för den uppkomna skadan. För att skydda sig mot sådana kostnader, finns en särskild tilläggsförsäkring som föreningen tecknat gemensamt för alla medlemmar.