Motioner att behandlas på föreningens årsstämma 2022-05-11

1. Solceller på den nya garagelängans tak

Motionären vill att föreningen ska installera solceller på den nya garagelängans tak.Det finns takpannor som är solceller. Tanken är att garagetaket skulle täckas av solceller.

Motivering anges vara IPCC:s klimatrapporter, Sveriges målsättning att minska
koldioxidutsläppet till netto 0 inom en snar framtid samt att vår bostadsrättsförening ska visa vägen för andra bostadsrättsföreningar.

Styrelsen anser att eftersom bergvärme har valts som uppvärmningsalternativ så finns möjligheten att i framtiden välja att installera solceller. I dagsläget bygger dock kalkylen för garagebygget på att elförsörjningen sköts på traditionellt sätt och menar därför att motionen i dagsläget bör förkastas.

Styrelsen kommer dock att följa med utvecklingen av solceller, på samma sätt som gjorts med bergvärmen, och kommer på sikt att verka för att installera solceller.

2. Motion angående konvertering av uppvärmningssystem i föreningenfrån fjärrvärme till bergvärme.

Denna motion har beretts gemensamt av styrelserna för Brf Skidstaven 1 och Brf Höjdpunkten och kommer att behandlas på årsstämmorna för respektive förening.
Motionär är alltså föreningens styrelse.

Motionen är villkorad av bifall från årsstämman i respektive förening för att kunna
verkställas. Detta betyder att båda föreningarnas årsstämmor behöver godkänna
konverteringen till bergvärme för att projektet skall kunna genomföras.

Förslag;

Styrelserna yrkar på att föreningsstämmorna skall bifalla denna motion med följande att satser;

Att föreningarna konverterar från fjärrvärme till bergvärme.
Att föreningarnas styrelse bemyndigas att upphandla entreprenad och finansiering
avseende bergvärme.Att fastställa föreslagen tidsplan; konvertering till bergvärme av Skidspåret 17 under 2022 och under 2023 övriga tre hus.
Att projektet finansieras genom upplåning i bank där pantbrev i fastighet ställs som säkerhet.

Bakgrund:

De två föreningarna Brf Skidstaven 1 och Brf Höjdpunkten ligger i direkt anslutning till varandra. Föreningarna delar i dag system och anslutning av uppvärmning av lägenhetsbyggnaderna via fjärrvärme. De två föreningarnas huskroppar binds ihop genom fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmekulvertarnas bedömda livslängd är idag överskriden. För att inte riskera driften behöver kulvertarna renoveras/bytas ut alternativt att föreningarna gemensamt beslutar om att konvertera till ett nytt uppvärmningsalternativ – enligt motionen då till bergvärme.

Styrelserna i de två föreningarna anser att föreningarna ur ekonomiskt- och
hållbarhetsperspektiv bör konvertera från fjärrvärme till bergvärme.

Investeringskostnad, energibesparing och Finansieringsplan:

Styrelserna har som grund för sitt beslut jämfört kostnaden för renovering/byte av
fjärrvärmekulvertar mot byte av uppvärmningssystem till bergvärme samt framtida
energibesparing vid ett byte till bergvärme.

  • Renovering / byte av fjärrvärmekulvertar ca 6 000 000 kr
  • Byte till bergvärme (innefattande borrning och nytt system) ca 8 000 000 kr
  • Energibesparing vid byte till bergvärme ca 232 000 kWh/år per huskropp dvs ca 200 000 kr per huskropp/år.

Finansiering avseende projektet föreslås göras genom upplåning i bank där pantbrev i fastighet ställs som säkerhet för lån. Upplåningen i bank beräknas inte innebära några avgiftshöjningar eftersom energibesparingen beräknas bli så pass stor.

Styrelserna för;

BRF Skidstaven 1 och BRF Höjdpunkten

Kommentarsfunktionen är stängd.